DATA ON MINERAL RESERVES

Coal

Raspadskaya (Novokuznetsk site) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
MINE AS OF 31 DECEMBER 2021
Alardinskaya 126,437
Yesaulskaya 8,099
Erunakovskaya-8 113,136
Osinnikovskaya 70,259
Uskovskaya 182,780
Razrez Tomsky-Yuzny 53,684
Total 554,395
Raspadskaya (Mezhdurechensk site) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
MINE AS OF 31 DECEMBER 2021
Raspadskaya (incl. reserves of MUK-96) 905,281
Raspadskaya Koksovaya 144,999
Razrez Raspadskiy (open-pit) 97,384
Koksovaya GRR (open-pit) 22,642
Total 1,170,305
Raspadskaya (Mezhegeyugol site) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
MINE AS OF 31 DECEMBER 2021
Mezhegeyugol 86,200

Iron ore

EVRAZ ZSMK mining operations JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
MINE AS OF 31 DECEMBER 2021 FE, % S, %
Kaz 16,043
Tashtagol 48,358
Sheregesh 69,371
Total 133,772 31.90 1.39
Kachkanarsky GOK (EVRAZ KGOK) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
MINE AS OF 31 DECEMBER 2021 FE, % V2O5 %
Gusevogorskoe 2,929,768
Kachkanar Proper (Sobstvenno-Kachkanarskoye) 6,737,354
Total 9,800,894 15.9 0.13